Fakta om yrkesskadeforsikring

  • Påførte fremtidige merutgifter.
  • Inntektstap (tap som allerede er tapt og fremtidige inntekter som følge av skaden / sykdommen).
  • Erstatning for varige mén.
  • Erstatning til etterlatte etter dødsfall.
Belastningsskader er ikke regnet som yrkesskade.
Lege på sykehus med pasient

Hva dekker forsikringen

  • Forårsaket av en arbeidsulykke (yrkesskade).
  • Likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven.
  • Forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.
  • Sykdom som er forårsaket av arbeidet.
  • Erstatningsutmåling følger Lov om Yrkesskadeforsikring.
Yrkesskadeforsikring

Utvidelser

Forsikringen kan utvides til å dekke skade på reise til – og fra arbeid. I tillegg kan det avtales utvidelser (økning i forsikringssummer) av invaliditetsdekningen og høyere forsikringssum på død utover de ordinære dekningene som er pålagt etter loven.

utvidelse varige men

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du kjøpe frivillig yrkesskadetrygd i NAV før du kan kjøpe yrkesskadeforsikring. (Innehaver av personlig firma kan medforsikres på den ordinære dekningen til firmaet dersom vedkommende arbeider minst 50% av normal arbeidstid i firmaet.)

Den frivillige yrkesskadetrygden sikrer dine grunnleggende behov som f.eks. behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av en yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen er et supplement til de offentlige ytelsene og vil bidra til at du får dekket ditt økonomiske tap etter reglene i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV.
selvstendig næringsdrivende

Ansvar

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for samtlige ansatte. Dette ifølge Lov om Yrkesskade. På konstateringstidspunktet er forsikringsselskapet ansvarlig for skadekostnader / erstatning. Konstateringstidspunktet er det tidspunktet da vedkommende første gang oppsøkte medisinsk hjelp for skaden eller sykdommen, eller første gang kravet ble meldt til forsikringsgiver. Dersom den skadde eller syke ikke lenger er i arbeid, er forsikringsselskapet til siste arbeidsgiver (etter 01 januar 1991) ansvarlig.

Foreldelsesfristen mot forsikringsgiver er tre år. Fristen begynner å løpe ved slutten av det kalenderåret da arbeidstaker fikk – eller burde ha skaffet seg – nødvendig kunnskap om forholdet som grunngir kravet.

Ansatte

ASP


Vår unike yrkesskadeforsikring er utviklet nettopp for å gi deg litt mindre å bekymre deg for. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program, og gir deg en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute.
Krykker

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for Yrkesskadeforsikring

Last ned IPID for Yrkesskadeforsikring

Lege med journal
 

Vi kan yrkesskadeforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud på yrkesskadeforsikring