Løyvegaranti

Er en lovpålagt garanti for transportbransjen.

Alle bedrifter som har transport av gods eller personer som næring er pålagt å ha løyve, enten Godstransportløyve eller Persontransportløyve.

Et krav for å få transportløyve er å stille sikkerhet, enten ved å binde likvide midler på en depositumskonto eller å stille en garanti.

Dette skal sikre eventuelle kreditorer i tilfelle transportøren får økonomiske problemer. Frigir kapital og reduserer kostnaden.

En løyvegaranti fra Matrix Insurance AS vil frigi kapital for transportøren, og være en kostnadseffektiv løsning. 

Løyvegaranti for transportbransjen

Løyvegaranti for drosjenæringen

Fra januar 2023 stilles det krav om bankgaranti eller løyvegaranti for  alle nye løyver. Fra 2024 gjelder dette for alle.

Vi kan løyvegaranti. Med vår garanti får du en kostnadseffektiv løsning som frigir kapital og reduserer kostnadene. Send oss gjerne en søknad for å sikre at du er i tråd med de nye kravene.

Les Rundskriv N-3/2022 Garantisum for løyver 2022 og 2023

 

Løyvegaranti for drosjenæringen

Vi kan løyvegaranti

Løyvegaranti

 

Ofte stilte spørsmål om løyvegaranti:

Nedenfor finner du de vanligste spørsmål og svar (FAQ) som angår løyvegaranti. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på ber vi om at du sender oss en e-post og beskriver hva saken gjelder. E-post sendes til loyve@matrixinsurance.no. Vi svarer innen 10 virkedager.

Du kan også nå oss på tlf: +47 46 82 30 85 mellom 09:00 og 11:00, mandag til fredag. På grunn av stor pågang på telefon må det påregnes noe ventetid. 

engelsk-flagg English FAQ - Questions and Answers about løyvegaranti

Ja, for å drive med gods- og persontransportvirksomhet er alle pliktige til å stille en løyvegaranti.
Garanti for gods- og persontransportvirksomhet er i henhold til «Rundskriv 
N-3/2022 Garantisum for løyver 2022 og 2023». Løyvestyresmakten er departementet for regulering av løyver og som til enhver tid fastsetter gjeldende garantibeløp – mens utøvende Løyvemyndighet er delegert regionalt fylkesvis.

Les hele rundskrivet her.

Da må du fylle ut et søknadsskjema og sende dette inn til oss for behandling.

Når vi har behandlet søknaden ferdig og den er godkjent, vil du motta en garantipolise og faktura på mail og vi har da sendt garantiavtalen til fylkeskommunen, det fremkommer i mailen du får med dine dokumenter.

En løyvegaranti skal dekke utestående krav du måtte påta deg i ditt virke. Den som er tilgodesett etter Garantien er enhver kreditor hvis fordring oppstår under utøvelse av løyvehavers virksomhet som person- eller godstransportør.

Drosjeløyver:
I perioden 1. januar til 31. desember 2024 er garantisummen etter avrunding satt til 57 000 kr for det første løyvet og 28 000 kr for påfølgende løyver. For løyvehavere som har fått tildelt drosjeløyve før 1. januar 2023 gjelder kravene i yrkestransportforskriften § 7 fjerde ledd (garanti for drosjer) fra 1. januar 2024.

 

Gods- og turvogner:
Fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023 er garantisummen kr. 95 000 for det første løyvet og kr. 53 000 for de påfølgende løyvene. 

Behandlingstiden vår er ca. 10-20 dager.

Frist for å søke om løyvegaranti som må være sendt til fylkeskommunen innen 31.12.2023, er 15. desember 2023 pga ferieavvikling i julen!

Dersom du ønsker startdato senere enn 2. januar 2024 kan vi per i dag ikke bistå deg. Grunnen til dette er at vi ikke har fått opplyst hva garantisummen for 2024 er enda.

Fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023 er garantisummen satt til kr. 19 000 for det første løyvet og kr. 10 000 for de påfølgende løyvene.

Stiller banken en bankgaranti kan banken trekke penger du har på kontoen dersom en kreditor har en fordring på deg. En løyvegaranti er ikke en forsikring!

Garantiselskapet («garantist») vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av løyvehaver, samt renter, gebyrer og andre nødvendige kostnader som måtte ha påløpt for garantisten i anledning garantisaken. Matrix er ikke garantist, men kun representant for garantiselskapet.

Når en garanti avløser en annen regnes dette for ombytting av garanti. Dette gjelder både ved skifte av garantist og ved opptrapping og nedtrapping av antall løyver. Ved ombytting av garanti må garantisummen regnes på grunnlag av de nye garantisummene for alle løyvene til løyvehaveren. 

Minibuss med plass til mer enn 8 passasjerer + fører regnes som turvogn og det er egne regler som gjelder. Kontakt Statens vegvesen hvis du har spørsmål før du sender inn søknadsskjema om løyvegaranti.

For «Enkeltmannsforetak» vil det alltid bli foretatt en kredittsjekk når søknadsskjemaet registreres hos oss. Kredittsjekken må være godkjent for at vi skal kunne fortsette behandlingen av søknaden om løyvegaranti.  Hvis du har betalingsanmerkninger eller lav kredittscore, så vil vi måtte avslå søknaden og vi vil ikke kunne fortsette behandlingen av søknaden før alle dine betalingsanmerkninger er gjort opp og slettet, eller kredittscoren er endret seg.

En kredittsjekk er en analyse av din betalingsevne. Det betyr at din nåværende økonomiske situasjon blir vurdert for å anslå sannsynligheten for at du kan betale for deg. Din livssituasjon er også viktig i vurderingen. Hvorvidt du er kredittverdig eller ikke handler om din evne til å betjene gjeld.

Ja, hvis aksjeselskapet har vært i drift i over 3 år kan vi vurdere søknaden. I så fall trenger vi siste foreløpig regnskap. Hvis dette blir godkjent må det også fylles ut et selvskyldnerskjema, og at du personlig stiller selvskyldnerkausjon før vi kan behandle søknaden om løyvegaranti videre.

En selvskyldnerkausjon er en erklæring om at du garanterer for betalingsviljen til skyldner, og at du bekrefter å innfri gjelden ved forfall dersom han eller hun ikke gjør det selv. 

Å stille kausjon innebærer å stille personlig sikkerhet for oppfyllelsen av en annens krav gjennom personlig garanti for at gjelden innfris, og kausjonsansvaret er at kausjonisten forplikter seg til å innfri kravet der skyldner misligholder gjelden. Det som kjennetegner kausjonsforpliktelsen at den er subsidiær i forhold til skylderens forpliktelser, og det er først når skyldneren misligholder at kausjonsansvaret normalt gjøres gjeldende.

Løyvehavere som allerede driver drosjevirksomhet har frem til 1. januar 2024 med å få på plass løyvegaranti, samt tilfredsstille kravene som er innført. 

Hvis du som løyvehavere tar ut et nytt løyve i 2023 i tillegg til de du har fra før 01.01.2023, så må du ha løyvegaranti på det nye løyve fra 2023.

Har du sendt søknad til oss via en portal (nettside) vil dette være registrert hvis du har mottatt en bekreftelse som sier «Din søknad har blitt sendt inn». Du vil høre fra oss så snart vi har behandlet søknaden og normal behandlingstid er 10-20 dager.

Har du ikke mottatt en bekreftelses melding, ber vi deg fylle ut og sende inn et søknadsskjema en gang til.

Nei, dessverre kan den ikke deles opp. Fakturaen må betales hvert år så lenge du har en løyvegaranti.

Nei, for løyvegarantier er det ikke etableringsgebyr.

Har du mottatt tilbud fra oss og vi har mottatt bekreftelse fra deg på at løyvegaranti skal iverksettes, vil vi sende deg en e-post med garantibeviset og faktura. Garantiavtalen har vi sendt til Fylkeskommunen/Statens vegvesen, dette kan du også sjekke på www.transportloyve.no

Løyvegarantien gjelder fra utstedelsesdatoen og fornyes hvert år til den opphører, og garantien opphører enten:

  • Når løyvehaver selv har sagt opp garantien ovenfor garantisten og Matrix på vegne av garantisten har sendt skriftlig underretning om dette til den aktuelle løyvemyndighet eller
  • Med to måneder varsel etter at Matrix på vegne av garantisten har sendt skriftlig oppsigelse til løyvehaver med samtidig underretning til den aktuelle løyvemyndighet om opphøret.

Hvis du levere inn ditt løyve må du selv si opp din løyvegaranti skriftlig til oss, da vi ikke får noen melding om at løyve er innlevert fra fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

Løyvegarantien dekker krav som har oppstått i perioden fra garantiens utstedelsesdato og til den opphører.  Det er bare forfalte krav som kan meldes inn mot garantien.  
Hvis du selv ikke gjør opp kravet med din kreditor, så vil kravet bli utbetalt fra din løyvegaranti og et regresskrav vil bli sendt deg og eventuelt en selvskyldner hvis det er registrert i løyvegarantien.

Et hvert krav som registreres inn mot garantien vil bli belastet løyvehaver med et gebyr på NOK 490,-.  Hvis samme krav kommer til utbetaling fra garantien vil løyvehaver bli belastet med et ytterligere gebyr på NOK 1 510,-.

Hele garantiansvaret opphører først 6 måneder etter at løyvegarantien er opphørt. Dette fordi de at krav som har oppstått før løyvegaranti opphørte kan meldes inn mot garantien i 6 måneder etterpå og må derfor behandles under garantien.  Ved utbetaling fra garantien vil et regresskrav sendes løyvehaver og selvskyldner (hvis det er registrert i garantien) for tilbakebetaling. Hvis ikke beløpet tilbakebetales oversendes saken videre til inkasso.

Du vil da i første omgang motta purring med purregebyr. Hvis denne påminnelsen ikke betales innen forfallsdato, vil din løyvegaranti automatisk settes til opphør og i tillegg vil det bli sendt melding til løyvemyndighet med 2 måneders varsel om at du da ikke har noen gyldig løyvegaranti hos oss.

Du må selv sørge for at kravstiller sender oss skriftlig tilbakemelding om at dine krav er oppgjort. Når vi får beskjed om at kravet er gjort opp kan vi lukke saken og du vil få en bekreftelse.

Oppsigelse av løyvegaranti skal skje skriftlig med rett opphørsdato på epost til loyve@matrixinsurance.no

Opphørsdatoen kan ikke være tilbake i tid, da fylkeskommunen og Statens vegvesen ikke godtar dette, den kan være dagens dato eller dato frem i tid.

 

 

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt ber vi om at du sender en e-post til loyve@matrixinsurance.no. Vi svarer så raskt vi kan. Du kan også nå oss på tlf: +47 46 82 30 85 mellom 09:00 og 11:00, mandag til fredag. På grunn av stor pågang på telefon må det påregnes noe ventetid.

SKAL DU GJØRE ENDRINGER PÅ EN AVTALE?
Har du en eksisterende avtale hos oss og vil gjøre endringer? Send e-post til loyve@matrixinsurance.no med organisasjonsnummer, avtalenummer og hvilke endringer du ønsker å gjøre på avtalen din.