2022-11-24 Rune Engeseth


Hva bør du tenke på før du blir styremedlem?

Å bli invitert til å delta som styremedlem er ofte både hyggelig og smigrende. Et styreverv kan være en lærerik og en god erfaring å ta med seg. Men før du svarer ja til en slik invitasjon er det viktig å vite hva du går til.

Hva kan jeg bidra med?

Still de rette spørsmålene, både til styret, virksomheten og deg selv. Det er selvfølgelig viktig å vite mest mulig om bedriften, både økonomisk og hvordan den ledes. Snakk gjerne med de ansattes representant i styret for å høre om deres syn på driften. Men noe av det viktigste du bør gjøre er å spørre deg selv om hva du kan bidra med i styret. Hva er årsaken til at du er invitert? Har du noe å tilføre, eller er du tatt med som «listefyll»? I så tilfelle bør du vurdere om det er fornuftig å delta.

Hvilket ansvar har jeg som styremedlem?

Å delta i et styre medfører et personlig ansvar for det som skjer i bedriften. Hvilke oppgaver et styre jobber med vil variere etter bransje og størrelse på bedriften. Men styrets viktigste oppgave vil alltid være å ivareta eiernes interesser. Derfor bør du sette deg inn i bedriftens strategiske mål, budsjetter og regnskap.

Styret skal sørge for at bedriften drives på en forsvarlig måte og forholder seg til gjeldende lovverk. Ved alvorlige avvik har styret både en rett og en plikt til å gripe inn. Hvis styret svikter i disse oppgavene kan det bli erstatningsansvarlig for eventuelle krav som måtte komme. Aksjelovens § 17-1, første ledd sier: «Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.» Det betyr at du som styremedlem kan bli personlig ansvarlig, hvis bedriften har påført noen et økonomisk tap.

Trygghet med en styreansvarsforsikring

Det beste vil alltid være å unngå å bli saksøkt. Men uansett bør du kreve at bedriften har tegnet en styreansvarsforsikring for styret og ledende ansatte. Med en slik forsikring vil risikoen for et personlig økonomisk tap bli mindre. I tillegg til å dekke erstatningskravet vil forsikringsselskapet også overta prosessrisikoen ved en rettssak. Det er en trygghet å vite at forsikringsselskapet fører saken på dine vegne.