2022-06-24 Rune Engeseth


Feil forsikringsdekninger

Matrix Insurance AS mottar flere forespørsler om forsikringstilbud hver dag, og det er dessverre svært ofte at vi oppdager feil og mangler i bedriftenes eksisterende dekninger. 

Noen bedrifter mangler de mest elementære dekninger, eller har feil forsikringssummer.  Noen har til og med forsikringsdekninger som ikke er tilpasset – eller til og med unødvendige – for sin bransje.

Typiske mangler er:

  • For lave forsikringssummer på eiendeler
  • Feil adresse på forsikringssted
  • Feil omsetning på ansvars-, avbrudds- og entreprenørforsikring
  • Forsikringssum ansvar ikke tilpasset NS-kravene
  • Feil bransjekode på bedriftens virksomhetsområde
  • Feil kjørelengde på bilene
  • For «god» dekning på gamle biler
  • Feil verdifastsetting på arbeidsmaskiner og storbiler
  • «Unødvendige» dekninger som f.eks. avbruddsforsikring for bedrifter uten avbruddsrisiko

Flere av disse feilene kan medføre reduserte skadeoppgjør, noe som kan ha alvorlige økonomiske konsekvenser for bedriften.

Vi forsøker etter beste evne å avdekke slike feil, men det er også viktig at bedriftene selv holder et våkent øye med forsikringene sine.  I tvilstilfeller er det enkelt å ta kontakt med oss i Matrix eller en av våre dyktige og serviceorienterte agenter.