Fakta om fritidsulykkesforsikring

Med fritidsulykkesforsikring kan du trygge dine ansattes økonomiske fremtid hvis en ulykke skjer på fritiden. Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet og uførhet, samt utbetaling ved død. Forsikringen gjelder ved ulykker i fritid.

Sykkel

Hva dekker forsikringen

Forsikringen dekker tap i fremtidig inntekt, dersom skadelidte blir 100% varig ervervsufør grunnet ulykke i fritiden. Ved lavere uføregrad enn 100% reduseres erstatningen tilsvarende. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet og død, som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Med tap i fremtidig inntekt menes: Tapt evne til å tjene til livets opphold. Tap i fremtidig erverv inkluderer tapt inntekt og merutgifter.

Med ménerstatning menes: Varig medisinsk invaliditet som følge av skade på kroppen. Graden av invaliditet er avhengig av skadens omfang, og fastsettes etter Arbeids- og sosialdepartementet.

Handicap parkering

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for FritidsulykkesforsikringLast ned Generelle vilkår - Personalforsikringer

Last ned IPID for Fritids ulykkesforsikring

Fritidsulykkeforsikring

Vi kan fritidsulykkeforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud