2024-07-02 Rune Engeseth


Løyvegaranti – finnes det et alternativ til bankgaranti?

Godstransporten er en viktig del av næringslivet, med ansvar for å bringe oss ulike varer og tjenester slik at økonomien går rundt. Bransjen er også naturlig nok utsatt for risiko for skader på mennesker og verdier. 

Innen transport av gods med motorvogn over 2500 kg er det pålagt å ha et godsløyve. For hvert løyve skal det være en korresponderende løyvegaranti.

Valg av godsløyvegaranti


En løyvegaranti er en garantierklæring som skal dekke utestående krav som transportvirksomheten kan pådra seg i sitt virke. 

Det finnes to måter å stille løyvegarantien på. Enten gjennom en bank eller via et forsikringsselskap. Her er forskjellene mellom de to løsningene.
 
Løyvegaranti fra bank:

  • Sikkerhetskrav: Banken kan kreve sikkerhet for garantien, for eksempel pant i eiendom eller andre aktiva.
  • Prosess: Utstedelsen av en bankgaranti kan være tidkrevende og innebære omfattende kredittvurderinger og dokumentasjonskrav.
  • Likviditet: Midler som stilles som sikkerhet for en bankgaranti er ofte bundet opp, noe som kan påvirke bedriftens likviditet.

 
Løyvegaranti fra forsikringsselskap:

  • Sikkerhetskrav: Forsikringsselskapet krever normalt ikke pant eller sikkerhet i bedriftens eiendeler. I stedet baserer de seg på en vurdering av bedriftens økonomiske helse og forretningsdrift.
  • Prosess: Å kjøpe en garanti fra et forsikringsselskap er en raskere prosess, med færre krav til dokumentasjon, sammenlignet med en bankgaranti.
  • Likviditet: Siden forsikringsselskapet normalt ikke krever sikkerhet i form av bundne midler, bidrar dette til bedre likviditet i bedriften.


En løyvegaranti er en økonomisk sikkerhet som bekrefter at bedriften har midlene til å håndtere virksomheten på en ansvarlig måte. Ved å velge en løyvegaranti fra et forsikringsselskap kan du dra nytte av en raskere, mer fleksibel og mindre ressurskrevende løsning. Dette styrker bedriftens økonomiske posisjon og evne til å vokse og tilpasse seg et dynamisk marked. Samtidig som det oppfyller lovens krav og sikrer tillit fra kunder og partnere.

 

Be oss om tilbud på løyvegaranti