2024-06-06 Håvard Hellum


Yrkesskadeforsikring: Helt uunnværlig

Yrkesskadeforsikring kan kanskje oppfattes som dyrt. Det er samtidig ingen tvil om at det kan bli fryktelig mye dyrere å ikke ha det.

Alle foretak med ansatte har siden 1991 vært lovpålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring, i henhold til § 3 i lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen skal dekke alle ansatte, på arbeidsstedet, i arbeidstiden, og skal dekke erstatning til arbeidstakere, erstatning til etterlatte og erstatning til folketrygden.

Etablering og oppdatering

Yrkesskadeforsikringen må kjøpes hos et forsikringsselskap. 

Det er bedriftens eget ansvar å sørge for at forsikring etableres, samt at den vedlikeholdes og oppdatere. Forsikringen må til enhver tid speiler bedriftens stab og de ulike arbeidsoppgavene de ansatte har. 

Alvorlige konsekvenser

Dersom arbeidsgiver ikke sørger for at tilstrekkelig yrkesskadeforsikring er på plass, risikerer man både straffeforfølgelse og alvorlige økonomiske konsekvenser. 

I henhold til § 19 i lov om yrkesskadeforsikring «straffes arbeidsgiveren eller den som i arbeidsgiverens sted leder virksomheten, med bøter eller fengsel inntil 3 måneder», dersom man bryter lovens § 3, ved ikke å ha tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. 

Om en bedrift ikke har tegnet en yrkesskadeforsikring på et tidspunkt som en ansatt blir skadet, har arbeidstaker likevel krav på erstatning. Denne erstatningen utbetales på arbeidsgivers vegne av Yrkesskadeforsikringsforeningen, som automatisk vil søke regress (tilbakebetaling) hos bedriften for alle sine utbetalinger. 

En alvorlig ulykke hos en yngre arbeidstaker kan fort få en total skadeutbetaling langt over 10 millioner kroner. Du risikerer altså både bøter, titalls millioner i erstatningsutbetalinger, og til og med fengselsstraff, ved å ikke sikre tilstrekkelig yrkesskadeforsikring for dine ansatte. 

Priser

Prisen på denne lovpålagte yrkesskadeforsikringen varierer veldig med hvilken arbeidsrisiko den ansatte utsettes for. 

Kontorarbeidere har lav risiko, og dermed en rimelig pris på rundt 50 kroner per ansatt per måned. For sjåfører og lagerarbeidere, butikkansatte og andre som utfører noe mer manuelt arbeid koster det fort noe mer, estimert fra 150 til 300 kroner. For håndverkere er prisene naturlig nok enda høyere enn dette.

Forsikring kan kanskje oppfattes som dyrt, men å unnlate å etablere en lovpålagt forsikring kan bli veldig mye dyrere for bedriften og bedriftens ledelse. 

Les mer om yrkesskadeforsikring